รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


สำหรับผู้ดูแลระบบสายตรงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


© 2016 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม