อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565


สำหรับผู้ดูแลระบบสายตรงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


© 2016 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม